Syed Nizam Uddin, Deputy Registrar

Syed Nizam Uddin, Deputy Registrar